شرایط گارانتی

شرایط گارانتی پیانوپارس

شرایط ابطال گارانتی دستگاهای الکترونیکی :

در صورت هرگونه قلم خردگی و خدشه بر روی کارت و یا فاکتور
اتمام مهلت گارانتی مندرج بر روی برگه گارانتی و فاکتور
صدمات ناشی از تعمیر و دستکاری توسط افراد غیر مجاز

تماس یا نفوذ آب و حوادث غیر مترقبه:
بلایای طبیعی، استفاده نادرست، حرارت زیاد یا آتش سوزی، استفاده غلط از دستگاه
رگلاژ پیانو، نگهداری در شرایط رطوبت زیاد، باز شدن دستگاه
ویا هر نوع آسیب به دستگاه ،و تاثیر مواد شیمیایی و تعمیرات
هرگونه ضایعه فیزیکی قابل مشاهده شامل ضربه فیزیکی
شکستگی سقوط -سوختگی قطعات و هرنوع حوادث طبیعی ، کلیه ایرادهای ناشی از حمل غیر اصولی
آداپتور, ترانس: تنها 7روز ضمانت دارد و بعد از مهلت 7روز فاقد گارانتی می باشد.
در صورت که هنگام تعمیر دستگاه دسترسی به قطعه معیوب نباشد، تا رسیدن قطعه مورد نظر از خارج، تعمیر دستگاه با تاخیر انجام خواهد شد
همراه داشتن فاکتور تا پایان گارانتی دستگاه الزامی می باشد.
گارانتی وخدمات فقط به شخص خریدار اول تعلق دارد و قابل انتقال به شخص دیگرنمی باشد.